Luister
muziek
13 november 2022 - 14:30
Deel dit artikel:

Koers voor de dorpskernen

HEEZE-LEENDE - Alles wat u hier leest is nog een eerste aanzet tot een omgevingsvisie en wordt aangepast op basis van de enquêteresultaten en gesprekken met verschillende maatschappelijke organisaties en andere overheden. Kijk hier voor de verdere planning.

heeze-leende24
  / Thijs Verleg
Advertentie

Een verbonden samenleving
‘Oog hebben voor mensen’ in een aantrekkelijke woon- en leefomgeving staat centraal. Daarvoor zetten we samen met ons verenigingsleven en de inwoners in op sociale activiteiten en ontmoeting in de buurt en initiatieven die bijdragen aan een groene, gezonde en beweegvriendelijke buurt.

Wonen in weerbare kernen
Met ‘weerbare kernen’ bedoelen we dorpen die klaar zijn voor de toekomst. We willen zorgen voor voldoende woningen voor jong en oud. In alle kernen is ruimte voor duurzame woningbouwontwikkeling in de vorm van inbreiding, herstructurering en transformatie van leegstand vastgoed naar wonen. Hierbij geldt voor Leenderstrijp dat verdere verdichting in principe niet mogelijk is. De ontwikkeling van seniorenwoningen (met zorgvoorziening) vindt bij voorkeur plaats nabij voorzieningen. Voor starterswoningen ligt de focus op woningbouwlocaties van De Bulders en Kloostervelden en inbreidingsmogelijkheden in Leende en Leenderstrijp.

Voorwaarden
De ontwikkelingen moeten bijdragen aan het tegengaan van ongewenste leegstand, het oplossen van de woonzorgbehoefte of woonbehoefte van specifieke doelgroepen. Overige uitgangspunten zijn dat de ontwikkelingen moeten passen bij het karakter/maat en schaal van de kern, niet ten koste mogen gaan van waardevol groen en dat het moet bijdragen aan versterking van de sociale cohesie. De woningsplitsing van cultuurhistorische waardevolle bebouwing (in het buitengebied) is beperkt mogelijk. Er is op de korte termijn geen ruimte voor uitbreiding buiten de kernen. Voor de verre toekomst houden we wel rekening met door de provincie aangewezen locaties die in beeld komen als de vraag onverwacht hard toeneemt.

We sorteren voor op de gevolgen van de energietransitie, zoals de behoefte aan zwaardere energienetwerken en nieuwe leidingen en het gebruik maken van warmte uit de bodem. Daarnaast gaan we samen met onze inwoners aan de slag om de woningen te verduurzamen. We stimuleren inwoners om energiebesparende maatregelen te nemen in hun woning en om kleinschalig zelf energie op te wekken. Denk aan de verbetering van de isolatie van de woning en het plaatsen van zonnepanelen op dak.

Voorzieningen
Het dorpscentrum van Heeze is en blijft het voorzieningencentrum van de gemeente. Hier zetten we in op een compact, aantrekkelijk verblijfsgebied waar mensen winkelen, elkaar ontmoeten en de lokale cultuur beleven. Zo ontstaat een aantrekkelijk verblijfsgebied geconcentreerd rondom het gemeentehuisplein dat het authentieke Brabantse karakter uitstraalt. Hier is ook ruimte voor evenementen. Deze plannen worden verder uitgewerkt in het Centrumplan Heeze. Om de levendigheid in dit centrumgebied te faciliteren gaan we experimenteren met iets ruimere geluidsnormen. Vanwege hun maatschappelijke belang willen we de wagenbouwersgroepen van de Brabantsedag graag behouden in de woonomgeving van Heeze. Daarvoor is het in sommige gevallen nodig om tijdelijk een hogere geluidsbelasting toe te staan in die gebieden. In de andere kernen proberen we de aanwezige basisvoorzieningen te behouden. Dit is namelijk erg belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen.

Gezonde en veilige leefomgeving
De groen- en waterstructuren zijn belangrijk in het tegengaan van hitte en wateroverlast en het verbeteren van de lokale biodiversiteit. Voor een ‘gezonde en veilige leefomgeving’ wordt ingezet op het behoud ervan, verdere vergroening van verhard oppervlak (groene gevels, bloemrijke grasvelden) en ecologisch beheer. Dit doen we niet alleen in de openbare ruimte, ook inwoners stimuleren we hiermee aan de slag te gaan. Ondergronds houden we rekening met het scheiden van regenwater en afvalwater en ontwikkelingen zoals waterberging.

Een verweven landschap
We vergroten de recreatieve waarde door de koppeling tussen de kernen en de natuurgebieden te verbeteren. Enerzijds om aantrekkelijke ommetjes voor inwoners mogelijk te maken. Anderzijds om recreanten naar winkels en horeca in de centra te trekken. Dit doen we door recreatieve routes door te trekken naar de dorpscentra. Hiermee samenhangend zetten we met de ‘transitie van het landschap’ erop in om de groene overgangen in de dorpsranden te verbeteren. Denk aan het meer zichtbaar maken van bomenlanen en linten, cultuurhistorische elementen en landschappelijke zichtlijnen. Aangezien ‘duurzame ontwikkeling’ gaat over de grootschalige transities die op het landschap afkomen, heeft deze factor tot slot geen invloed op de kernen.

Een gekoppelde regio
Onze goede bereikbaarheid en aantrekkelijke woonomgeving maakt ons een belangrijke woongemeente binnen de Brainportregio Eindhoven. Bedrijvigheid vindt in principe alleen plaats op de daarvoor bestemde bedrijventerreinen. Daarom staat de ‘diverse werksector’ laag in het afwegingskader. In de woonwijken is geen ruimte voor bedrijvigheid, met uitzondering van werk aan huis zonder overlast of verkeer aantrekkende werking. Tot slot vinden we het belangrijk dat de kernen goed bereikbaar zijn. Daarom staat ‘goed en modern verbonden’ hoog in het afwegingskader. Met name in Heeze is het van belang dat we de wandel- en fietsverbindingen tussen woonwijken, treinstation en het centrum versterken. Nu de randweg is gerealiseerd stellen we in het centrum van Heeze bovendien een vrachtwagenverbod in en wijzen we 30km/u-zones aan om het centrum te ontlasten en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Meedenken
Van 5 tot 26 April kon u meedenken of de verhaallijn ‘Dorpskernen’, zoals hierboven staat beschreven, volgens u bij Heeze-Leende past.

Download de gratis app van Heeze-Leende24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug
Advertentie
Advertentie